کتاب

MrGIS.IR
0نظرات توسط

 تاریخچه و علت پیدایشGPS

چرا وزرات دفاع امریکا اقدام به ایجاد سیستم GPS نمود؟!! ..

درروزهای انتهائی مسابقه تسلیحاتی، توانائی هدفگیری تأسیسات موشـکی جمـاهیر سوسیالیسـتی شوروی درخاک شوروی ودرسکوهای موشکها، که بتواندبادقتی بسیارزیادی انجام شـوداین امکـان را به نیروهای امریکائی میدادتا تعادل قدرت رادراین مسابقه تسلیحاتی، بسودخودرقم بزنند. برای هدفگیری تأسیسات موشکی دشمن، لازم بود تا محل اسـتقراردقیق سـایت موشـکی خـودی دقیقاَ قابل تایین باشد. این عمل برای سایتهای موشکی مستقردرخشـکی کاردشـواری نبـود، امـااگر قراربود که چنین حمله موشکی ازدریا و یا ازطریق زیردریائی ازاعماق دریـا انجـام شـود، ایـن امربـا اشکال مواجه میشد. ازاین رو تعیین وحفظ موقعیت دقیق سایت موشکی خودی نسبت به هرنقطـه درروی کره زمین منجربه ایجاد سیسـتم تعیـین موقعیـت جهـانی (Global Positioning System (GPS گردید.

دانلود-300x117

MrGIS.IR
0نظرات توسط

توتال استیشن با طراحى ساده براى کارهاى روزمره نقشه بردارى

Elta R 55 , 45 , 50

سری(Trimble 3305 / 3303 / 3306 )

اىن سرى ازدوربین الکترونیک توتال استیشن براى کارهاى عادى و روزمره نقشه بردارى طراحى شده است نه تنها براى ژئودزىن ها و نقشه برداران بلکه براى مصرف کنندگانیکه در کارگاههاى ساختمانى کار مى کنند به خوبى قابل استفاده مى باشد. نتاىج اندازه گیرى به سادگى قابل دسترس وبدور از هر گونه خطاى اتفاقى مى باشد. نرم افزارهاى دستگاه کاملاانعطاف پذىرومطابق سلیقه همه کاربران است و درهر سیستم مختصات (سیستم مختصات جهانى و محلى ) قابلیت انجام کار را دارد.

نکات مهم در مورد اىن سرى دوربینها:

– طرىقه اندازه گیرى طول : به صورت محاسبه اختلاف فازموج

– برد طولیابى : براى ۴۵ R Elta ١۵٠٠ متر با یک منشور   (Ttimbel3303 ) براى  ۵۵/۵۰ R Elta ١٣٠٠ متر با یک منشور   (Ttimbel3306 )

اندازه گیرى زاویه : در اندازه گیرى زاوىه افق (Hz) و قائم (V ) به صورت الکترونیکى داراى ۴ واحد اندازه گیرى زاوىه مى باشد: mil , Gon , Deg , DMS

– خطا ها: به طور خود کارمیزان خطاهاى محوردیدگانى وخطاى اندکس را مشخص مینماید.

– صفحه نمایش : صفحه نمایش دیجیتالى با توانائى نماىش ٣٢×١٢٨ سلول در هر مرحله از نماىش داده ها صفحه طبق سلیقه کاربر و روشنائى جهت کار در شب و مناطق تارىک مانند تونل.

– شارژ باترى : سرىع و درهنگام کار مدت زمان طولانى کار میکند اىن مدت زمان براى اندازه گیرى ١٠٠٠ زاویه وطول ، هنگام اتمام شارژ پس از حدود ىک ساعت پر میشود.

– حافظه وانتقال اطلاعات : از مبدل ۲۳۲C RS جهت انتقال اطلاعات از دوربین به راىانه وعکس استفاده میشود،ضمن اینکه داراى حافظه داخلى به صورت ١٩٠٠ خط داده است.

دانلود-300x117

MrGIS.IR
0نظرات توسط

اساس استفاده از سنجش از دور در آبیاری و زهکشی

کاربرد فن سنجش از دور(RS ) در مطالعات مختلف مرتبط با آبیاری و زهکشی دارای سه مبنای عمده به شرح زیر می باشد . لازم است هر یک از موارد زیر به صورت جداگانه یا با هم برای کاربرد هایی که در بخش بعد ذکر می شوند برداشت گردند .

الف – روندیابی فعالیت های آبیاری و زهکشی در سطوح وسیع

ب – شناسایی نوع ومیزان عملکرد محصولات و خطرات شوری اراضی

ج – تهیه نقشه مزارع ، مرز واحد ها و جنبه های حقوقی

برای دسته الف ، برداشت تصاویر تکراری مورد نیاز است ، دسته دوم بر مبنای تصاویر چند طیفی که برای پایش منابع زمینی پیش بینی شده است استوار است و جهت تهیه موارد دسته (ج) بایستی تصاویر با دقت بالا تهیه شوند تا شناسایی عوارض زمینی کوچک نیز امکان پذیر باشند . شایان ذکر است که تصاویر ماهواره ای همیشه ورودی سیستم های اطلاعات جغرافیایی را تشکیل می دهند ، بدین معنی که پس از برداشت تصاویر ماهواره ای ، آنها در GIS ذخیره ، پردازش و مورد استفاده قرار خواهند گرفت .

دانلود-300x117

ترجمه و تدوین : کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

MrGIS.IR
0نظرات توسط

فورترن (FORTRAN مخفف FORmula TRANslation) زبان برنامه‌نویسی مفسری است (ایستای کامپایل شده). زبان برنامه‌نویسی فورترن زبانی ساده و محاسباتی است و پروژه‌های بسیاری از رشته‌های فنی مهندسی به کمک این زبان نوشته و اجرا شده‌است.

این زبان در دهه۱۹۵۰ در شرکت آی‌بی‌ام توسط ۲۵ نفر از دانشمندان برجستهٔ رایانه به سرپرستی جان بکوس (John Backus) طراحی شد. فورترن اولین زبان برنامه نویسی سطح بالا است. نسخه‌های اخیر فورترن بر خلاف نسخه‌های قدیمی دارای قابلیت‌های شی‌گرایی هستند. فورترن دومین زبانی بود که از سوی انسی (ANSI) استاندارد شد تکامل آن را می‌توان در نسخه‌های پرشمار بعدی آن دید (فورترن ۶۶، فورترن۷۷، فورترن ۹۰، فورترن۹۵ و فورترن ۲۰۰۳). در فورترن سازگاری میان هر نسخه با نسخه پیشین هم‌چنان حفظ شد. از نسخه‌های جدید آن می‌توان به ویژوال فرترناشاره کرد.

فورترن نخستین زبان برنامه‌نویسی سطح بالا است. این زبان دهه‌هایی چند پرکاربردترین زبان رایانه‌ای در زمینه فیزیک و اقتصادسنجی بود. فورترن اکنون نیز به‌صورت گسترده در محاسبات علمی و محاسبات عددی بکار برده می‌شود.

از مزیت‌های فورترن «تعریف متغیر در این زبان» است. در فرترن مانندسایر زبان‌های سطح بالا مثل پاسکال یا سی، صحیح یا اعشاری بودن متغیر باید تعریف شود. البته در این زبان به طور قراردادی متغیرهایی که با یکی از حروف زیر آغاز میشوند صحیح فرض می‌شوند و سایر متغیرها اعشاری در نظر گرفته می‌شوند.

دانلود-300x117

MrGIS.IR
0نظرات توسط

 سنجش از دور:

همانگونه که سنجش از دور کاربردهای مختلفی دارد، تعاریف متعددی نیز از آن ارائه شده است. شاید ساده ترین تعریف آن ” کسب اطلاعات از اشیا بدون تماس مستقیم با آن شیء” باشد. هرچند که این تعریف مختصر، ساده و به یادماندنی است اما در عین حال بسیار مبهم است. متاسفانه این تعریف سنجش از دور، سطح زمین را شامل نمیشود. در واقع این تعریف شامل تمامی دستگاه های سنجش از دور از قبیل دوربینها، تلسکوپ ها، اسکنرهای نوری مکانیکی، آرایه های خطی و سطحی ، لیزرها، گیرندههای رادیویی، سیستم های رادار، سونار، زلزله نگار، گراویمتر(ثقلسنج)، مغناطیس سنج، اشعه ایکس و سایر کاربردهای پزشکی میباشد.بر همین اساس در این نوشتار بر مشاهده زمین به وسیله سنجنده های نصب شده بر روی ماهواره ها و هواپیماها تمرکز می کنیم. با درنظر گرفتن این ملاحظات تعریف مختصری از سنجش از دور به شرح زیر میباشد: “ثبت اطلاعات بدون تماس مستقیم به وسیله امواج فرابنفش، مرئی، مادون قرمز و میکروموج طیف الکترومغناطیس، با بکارگیری ابزارهایی مانند دوربین ها، اسکنرها، لیزرها و آرایه های خطی و سطحی که در سکوهایی مانند هواپیماهای فضاپیماها نصب شده اند، و تحلیل اطلاعات بدست آمده از این ابزارها به وسیله پردازش تصویر رقومی و بصری”سنجش از دور رشتهای جدید است. باید توجه داشت، هنوز اصول بسیاری در این رشته نوین در حال تنظیم و ارائه است و ممکن است در بسیاری از زمینهها، ساختارهای پایدار و اصطلاحات علمی وجود نداشته باشد. با نگاه از جنبه مثبت، این علم به عنوان رشتهای نوین، مزایای متعددی در کشف راهحل برای سوالات بی پاسخ( یا پرسیده نشده) ارائه می دهد. این سوالات پیرامون مسائلی در رابطه با آب، زمین و اتمسفراند که باید آنها را بیاموزیم.

دانلود-300x117 

MrGIS.IR
0نظرات توسط

 در این جزوه شما میتوانید سر فصل های  زیر را دنبال کنید: 

نقشه برداری

انواع داده ها در سیستم اطلاعات جغرافیایی

سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

نگرش های مختلف به GIS

مدل آنالوگ طبیعی و مقیاسی

شرایط مورد نیاز برای موفقیت پروژه GIS 

سیستم های ماهواره ای

نویسنده : دکتر علیرضا قراگوزلو

تعداد صفحات : ۷۹

حجم : ۱٫۴۹MB

دانلود-300x117

MrGIS.IR
0نظرات توسط

سیستم مدیریت پایگاه داده ها

 داده : هر حقیقتی( Fact) که ذخیره شده آن ارزشمند و لازم باشد.

پایگاه داده: مجموعه ای از داده های به هم مرتبط که به طور منسجم در کنار یکدیگر ذخیره شده باشند.

سیستم پایگاه داده ها ( DBMS) : مجموعه ای از برنامه ها و نرم  افزارها که کاربران را قادر می سازند به تولید و نگهداری پایگاه داده بپردازند.

• DBMS سیستمی است که پایگاه داده را مدیریت می کند، پس نیازمند مکانیزم های ورود اطلاعات، ذخیره سازی، بازیابی و غیره .

روشهای ذخیره سازی داده

دو روش کلی برای ذخیره و بازیابی خودکار داده ها وجود دارد: 

سیستم فایلی ساده

سیستم پایگاه داده

دانلود-300x117

منبع :سازمان نقشه برداری کشور،  اداره کل ساختمان ها و زیر ساخت های اطلاعات مکانی

MrGIS. IR
0نظرات توسط

آموزش کلی دوربین های نقشه برداری

مهمترین کمیت های مشاهداتی نقشه برداری به منظور تعیین موقعیت عبارتند از فاصله ، زاویه و اختلاف بین دو نقطه.

در گذشته همه دستگاه های اندازه گیری کمیت های فوق با اصول اپتیکی ساخته شده و کار می کردند. اما انسانی به منظور تسریع در امور و بالا بردن دقت و ساده کردن اندازه گیری ها، تجهیزات نقشه برداری نیز چهره کاملا جدیدی پیدا کردند. نتیجه تکنولوژی جدید بیش از آن که بر اندازه گیری زاویه اثر بگذارد ، به طور کامل نحوه اندازه گیری طول را دگرگون کرده است. به لحاظ تفاوت روش های اندازه گیری فاصله و زاویه، اندازه گیری مستقیم فاصله دشوارتر از دیگر پارامترهاست. ازطرفی خطاهای اندازه گیری فاصله، مستقیما در مختصات تاثیرمی گذارد که نیازی به دستگاهای دقیق اندازه گیری فاصله داریم.

 لذار روش های مختلفی برای اندازه گیری غیر مستقیم فاصله ابداع شده است و روش طول یاب های الکترونیکی پیشرفت های زیادی داشته است. به طوری که امروزه وجود طول یاب های الکترونیک و دقت و سادگی کار با ان ها ، جای دیگر روش های اندازه گیری فاصله را از جمله مترهای متخلف و روش های غیر مستقیم را گرفته است. از طرف دیگر با ساختن دستگاه های طول یاب های الکترونیکی، روش های نقشه برداری نیز تغییر کرده و برای تعیین موقعیت دقیق ، پیمایش ها، جایگزین مثلث بندی ده است. روند پیشرفت فنی تجهیزات نقشه برداری با ساخت طول های الکترونیکی پایان نیافت. بلکه با ساخت طول یاب های نسبتا کوچک امکان تلفیف ان ها به تئودولیت های اپتیکی را فراهم کرده است. به خاطر جمع شدن چندین دستگاه در دستگاه ، محصول جدید را توتال استیشن نامیده اند.

نویسنده : سعید ایل بیگی 

دانلود-300x117