پهباد(UAV)

MrGIS.IR
0نظرات توسط

ابر نقاط متراکم

اولیـن و مهمترین محصـول تولید شده از یک سیستم پهپاد فتوگرامتـری، ابر نقاط منطقـه پروازی است که از تصاویـر اخـذ شده از آن منطقه بدست می آید. منظور از « ابر نقاط » تعداد بسیار زیاد و متراکمی از نقاط است که علاوه بر سه مولفه موقعیتی XYZ، می تواند رنگ را هم با خود به همراه داشته باشد و از آن جهت توصیف منطقه استفاده نمود. در تصویر زیر ابر نقاط مربوط به کاخ آپادانا در شهر شوشتر را ملاحظه می نمایید که بصورت رنگ طبیعی و بسیار متراکم نشان داده شده است. بدلیل تراکم زیاد ابر نقاط، منطقه بصورت پیوسته نشان داده می­شود. در این نمونه تراکم نقاط کمتر از ۲۰سانتی متر است. شکل ۱ مدل سه بعدی حاصل از ابر نقاط کاخ آپادانای شوش را نشان می دهد.

uav2

مدل سه بعدی رنگی

یکی از محصولات با ارزش روش فتوگرامتری پهپاد مدل سه بعدی رنگی است. این مدل با استفاده از تشکیل سطح روی ابر نقاط رنگی ایجاد می شود. این مدل سه بعدی در بسیاری کاربردها مورد استفاده قرار می گیرد. بعنوان مثال در کاربردهای site view مجازی و نیز آنالیزهای سه بعدی در سیستم های اطلاعات مکانی ۳D GIS استفاده می شود.  شکل ۲- مدل سه بعدی رنگی با استفاده از تشکیل سطح روی ابر نقاط رنگ

uav3

نقشه های توپوگرافی

ابر نقاط بدست آمده در حکم همـان نقاطی است که عامل نقشه بردار در سر زمین آنها را برداشت می کند. اما تفاوت در میزان تراکم و دقت برداشت آن نقاط است. بدیهی است که هیچ گاه تراکم نقاط بدست آمده از نقشه برداری زمینی به میزان تراکم ابر نقاط بدست آمده از سیستم پهپاد فتوگرامتری نمی باشد. تراکم بالای نقاط باعث می شود که بتوان نقشه هایی بسیار دقیق با ارائه جزئیات بیشتر تهیه نمود. شکل ۳ نقشه منحنی میزان بدست آمده از منطقه کاخ آپادانای شوش با فواصل ۲۰ سانتیمتر را نشان می دهد.

uav4

مدل رقومی ارتفاعی زمین (DTM)

از دیگر محصولات بسیار پر کاربرد این سیستم، مدل رقومی زمین (DTM) و همچنین مدل رقومی سطح (DSM) می باشد. چنین داده هایی که با کیفیت و قدرت تفکیک بسیار بالا بدست می آیند، زیرساختی را جهت آنالیزهای مختلف در حوزه­های گوناگون فراهم می آورند.

uav5

ارتوفتو یا عکس نقشه

ارتوفتو، تصویری یکپارچه و قائم از یک منطقه است که با به هم پیوستن تمامی تصاویر هوایی و حذف جابجایی ناشی از اختلاف ارتفاع و اثر پرسپکتیو تصاویر بدست می آید. البته تصویر ارتو در فرایند فتوگرامتری پهپاد مستقیما از مدل سه بعدی رنگی که با سیستم مختصات جهانی هم مرجع شده است بدست می آید و بنابراین صرفا ترمیم عکس هوایی نیست و بنابراین از منظر مقیاس و هندسه هیچ تفاوتی با نقشه ندارد. بطوری که می توان با ترسیم بر روی این تصویر، نقشه مسطحاتی تولید نمود. در شکل ۵ نمونه یک ارتوفتو را مشاهده می نمایید.

uav6

نقشه ترسیم عوارض

با استفاده از اطلاعات دو بعدی تصویر ارتوی واقعی می توان تمامی عوارض موجود در آن را ترسیم نمود. حتی اگر ترسیم سه بعدی عوارض مطلوب باشد، می توان ترسیمات را با اطلاعات ارتفاعی از ابر نقاط متناظر به نقشه منتقل نمود. شکل ۶ نقشه ترسیم شده به اضافه اطلاعات ارتفاعی مشاهده می شود.

uav7

MrGIS.IR
0نظرات توسط

پهپاد فتوگرامتری چیست؟

پهپاد فتوگرامتری: واژه فتوگرامتری پهپاد، سکوی اندازه گیری جدیدی را در فتوگرامتری معرفی می کند که در دو حالت نیمه اتوماتیک و یا تمام اتوماتیک بدون حضور سرنشین در پرنده از راه دور برای مقاصد نقشه برداری هوایی هدایت می شود. این سکو به یک یا ترکیبی از سامانه های اندازه­ گیری در فتوگرامتری مانند دوربین های عکسبرداری و فیلمبرداری، دروبین های مادون قرمز و حرارتی و لایدار هوایی تجهیز شده است. در حال حاضر استفاده از این سیستم در کشورهای توسعه یافته نظیر امریکا، آلمان، سوئیس، ایتالیا، فرانسه، انگلستان و استرالیا رو به گسترش است و در کشور ما نیز روز به روز به کاربران آن افزایش است.

تصویر مرتبط

پیدایش الگوریتم های پیشرفته پردازش تصویر موجب گردیده تا بتوان از تصاویر غیر متریک اطلاعات هندسی با ارزشی را استخراج نمود که در مقایسه با روش های رایج کلاسیک فتوگرامتری یک جهش رو به جلو محسوب می شود. این تصاویر می تواند توسط یک پرنده کوچک بر فراز آسمان با ارتفاعی نسبتا کم اخذ شده باشد.

ویژگی های فتوگرامتری پهپاد

فتوگرامتری پهپاد شامل دو بخش اصلی است: پرواز و فتوگرامتری. تفاوت این روش با روش فتوگرامتری کلاسیک استفاده از تجهیزات ارزان در هر دو بخش است. پرواز با هواپیماهای سبک بدون سرنشین و فتوگرامتری با دوربین های غیر متریک موجود در بازار انجام می شود. استخراج داده های معتبر از لحاظ کمی و کیفی حاصل به کارگیری الگوریتم های پیشرفته پردازش تصویری است که اخیرا در حوزه ماشین بینایی توسعه یافته اند. البته پیچیدگی اجرای عملیات این روش نسبت به روش های متداول نقشه برداری اعم از نقشه برداری زمینی، لیزراسکن، برداشت کینماتیک GPS و نظیر آن بسیار بیشتر است. اما در صورتی که در جایگاه مناسب خود استفاده شود، نتایج آن هیچگاه قابل مقایسه با روش های متداول نقشه برداری نیست. سه ویژگی اصلی این روش عبارت است از:

  • سرعت تولید داده بسیار بالا
  • عدم نیاز به دسترسی مستقیم
  • کیفیت خروجی بی نظیر

سرعت بالا

از آنجایی که اخذ داده توسط روش عکسبرداری هوایی انجام می پذیرد، پرواز یک مزیت عمده محسوب می گردد. چرا که فرایند اخذ داده با سرعت بسیار بالایی همراه خواهد بود. این در حالی است که تغییر عمده پیچیدگی عوارض منطقه روش های سنتی را با چالش جدی روبرو خواهد ساخت. در حال حاضر تیم عملیاتی گروه قادر است زمان فرایند تولید نقشه را از لحظه پرواز تا تحویل نقشه و داده های با ارزش مکانی دیگر به یک سوم زمان نقشه برداری زمینی کاهش دهد.

نتیجه تصویری برای پهپاد ها چگونه فتوگرامتری میکنند

عدم نیاز به دسترسی مستقیم

بسیاری از اراضی بدلیل صعب العبور بودن از لحاظ عوارض سخت طبیعی (کوهستان سخت، حریم رودخانه ها و …) و یا بدلیل مسائل حقوقی (معارضین، مرزهای کشوری و …) بطور مستقیم در دسترس نیست. همچنین در مواردی که محدودیت های فیزیولوژیکی مطرح است این پرنده ها از جمله ابزار کارآمد برای کاوش می باشند. 

نتیجه تصویری برای پهپاد ها چگونه فتوگرامتری میکنند

کیفیت خروجی

به واسطه الگوریتم های پیشرفته و اتوماتیک پردازش تصویر خروجی های این روش در مقایسه با روش های متداول نقشه برداری بی نظیر است. مدل سه بعدی رنگی، ابر متراکم نقاط و تصویر ارتوی حقیقی و نقشه پوششی بدست آمده از آن از لحاظ دقت، صحت و پوشش تمامی عوارض مورد نیاز با خروجی های روش های سنتی قابل مقایسه نمی باشد. همچنین می توان از ابر نقاط متراکم بدست آمده به نتایج DEM ،DTM و DSM نیز دست یافت.

نتیجه تصویری برای ویژگی های پهپاد فتوگرامتری- سرعت بالا

بنابراین در هر پروژه که اطلاعات مکانی مورد نیاز مشمول سه پارامتر زمان یا دسترسی مشکل و یا کیفیت باشد، در صورتیکه وسعت آن انتظارات انجام عملیات فتوگرامتری پهپاد را برآورده سازد، این روش به عنوان بهترین گزینه پیشنهاد می گردد. در ادامه به تفصیل محصولات با ارزش حاصل از یک سامانه فتوگرامتری پهپاد ارائه می گردد.

فتوگرامتری (نقشه­ برداری هوائی) با استفاده از پرنده­ های بدون سرنشین، در مقایسه با فتوگرامتری کلاسیک معمول، به دلیل استفاده از سکوی بدون سرنشین، سبک و کوچک بسیار انعطاف پذیر خواهد بود. UAV ها را معمولاً می­توان از هر مکانی پرواز داد و نیاز به باند پرواز ندارند. ارتفاع پرواز آنها در مقایسه با انواع با سرنشینشان، آنها را در تراز پایینتر از ابرها قرار می­دهد، در نتیجه در روزهای ابری نیز امکان اخذ اطلاعات از منطقه را خواهند داشت. از طرف دیگر ارتفاع پائین سبب تصاویر بزرگ مقیاس و با قدرت تفکیک مکانی بالاتر می­شود، بنابراین می­توان اطلاعات سه­ بعدی دقیق­تری از سطح زمین تولید نمود.

سرعت بالا در برداشت داده ها، کیفیت و تراکم بالا داده ها و بکارگیری الگوریتم های پردازش خودکار از جمله ویژگی­های بارز نقشه­برداری هوائی با استفاده از پرنده­ های بدون سرنشین است. از طریق نقشه ­برداری زمینی صرفا می توان به نقشه توپوگرافی یک منطقه در زمان طولانی و با هزینه زیاد دست یافت، در حالی که در نقشه های استخراج شده از تصاویر هوایی می توان علاوه بر کاهش زمان و هزینه (به نسبت ابعاد) به خروجی هایی دست یافت که در روش زمینی وجود ندارد و آنها عبارتند از :

  • ابر نقاط رنگی متراکم و با جزئیات بالا
  • تصاویر موزائیک شده از منطقه و زمین مورد نظر
  • ارتوفتو (عکس قائم) با قدرت تفکیک مکانی بالا
  • مدل سه بعدی دقیق و با جزئیات بالا
  • نقشه های مسطحاتی و ارتفاعی
MrGIS.IR
0نظرات توسط

پهپاد یا هواپیمای هدایت‌پذیر از دور(UAV):

طبق تعریف سازمان ایکائو (سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی)، یک وسیله هوایی بدون سرنشین است که به‌طور کلی به ۲ دسته خودکار(autonomous) و کنترل از دور(RPV) تقسیم‌بندی می‌شود.

پهپاد چیست؟

پهپاد وسیله‌ای هوایی و بدون سرنشین است که امکان هدایت آن از راه دور وجود دارد. کنترل پهپاد بدون استفاده از انسان و در درون آن صورت می‌گیرد. اگر چه انسان نیز می‌تواند به عنوان محموله در آن باشد. این وسیله‌ی پرنده از نیروهای ایرودینامیکی برای پرواز در مسیر دلخواه استفاده می‌کند. پهپادها به‌وسیله کنترل از راه دور و یا با برنامه‌های پیش پروازی یا با سامانه‌های خودکار دینامیک هدایت می‌شوند. پهپادها در حال حاضر در برنامه‌های نظامی که شامل جاسوسی، حملات انتحاری، حمله موشکی و بمباران می‌شود فعالیت می‌کنند. این هواپیماها همچنین در برنامه‌های غیرنظامی مانند عملیات امداد و نجات، خاموش کردن آتش‌سوزی‌ها در جایی که پرواز برای خلبان خطر دارد، کنترل پلیس در ناآرامی‌ها و اغتشاشات، مرزبانی و شناسایی بیشتر حوادث غیرمترقبه طبیعی استفاده می‌شوند. بیشترین سرمایه‌گذاری در جهان در زمینه ساخت و تجهیز پهپادها را وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا انجام داده‌ است؛ به طوری که بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ حدود ۳ میلیارد دلار هزینه برای طراحی، ساخت و تجهیز پهپادها هزینه کرده‌استحادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ باعث شد تا دولت آمریکا بودجه بیشتری را به طراحی، ساخت و تجهیز پهپادها اختصاص دهد.

نتیجه تصویری برای پهپاد چیست

در گذشته نچندان دور پهپادها صرفا جهت انجام عملیات های نظامی مورد استفاده قرار می گرفتند اما با توجه به قابلیت های این نوع پرنده امروزه شاهد روند رو به رشد بکارگیری پهپاد ها در عرصه های غیر نظامی هستیم. بی شک به دلیل هزینه ناچیز تولید و نگهداری و جثه کم و بکارگیری سیستمهای کاملا هوشمند کنترل در این پرنده ها کم کم این ابزار جای هلیکوپتر ها و هواپیماهای سبک را گرفته است.

تاریخچه پهپاد

در سال ۱۹۵۹، نیروی هوایی ایالات متحده، در مورد از دست دادن خلبانان در خاک دشمن نگران شد، بنابراین شروع به برنامه‌ریزی برای استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین کرد.  اوت ۱۹۶۴۴ درگیری در خلیج تونکین بین واحدهای نیروی دریایی ایالات متحده و نیروی دریایی ویتنام شمالی، آغازگر اعزام پهپادهای طبقه‌بندی شدهٔ آمریکایی (رایان مدل ۱۴۷، رایان AQM-91 فایرفلای،  به جنگ ویتنام شد.زمانی که دولت چین تصویری از پهپادهای ایالات متحده از طریق شبکه جهانی تصویر، نشان داد.

جنگ فرسایشی (۱۹۶۷–۱۹۷۰) برجسته‌ترین نبردی است که معرفی پهپادهایی با دوربین‌های شناسایی در مبارزه در خاورمیانه است.

 در سال ۱۹۷۳ جنگ یوم کیپور اسرائیل از هواپیماهای بدون سرنشین به عنوان طعمه برای تحریک نیروهای مخالف به منظور هدر رفتن موشک‌های دشمن استفاده کرد.

در سال ۱۹۷۳ ارتش ایالات متحده رسماً تأیید کرد که آنها از هواپیماهای بدون سرنشین در جنوب شرقی آسیا (ویتنام) استفاده کرده‌اند.بیش از ۵۰۰۰ نیروی هوایی ایالات متحده کشته شده‌اند و بیش از ۱۰۰۰ نفر از آنان از دست رفته یا دستگیر شدند.به گفته نیروی هوایی ایالات متحده ژنرال جورج اس. براون، فرمانده، فرماندهی سیستم نیروی هوایی، در سال ۱۹۷۲۲، «تنها دلیلی که ما به (پهپاد) نیاز داریم این است که ما نمی‌خواهیم در کابین خلبان انسانی باشد.»

از سال ۲۰۱۲، نیروی هوایی ایالات متحده ۷۴۹۴ پهپاد – تقریباً یک سوم هواپیماهای نیروی هوایی ایالات متحده را به کار گرفته است. سازمان سیا نیز از پهپاد استفاده می‌کند.طبق آمار در سال ۲۰۱۳ حداقل ۵۰۰ کشور پهپاد استفاده می‌کردند. چین، ایران، اسرائیل و سایرین، خود آنان را طراحی و ساخته‌اند.

نتیجه تصویری برای تاریخچه پهپاد

مقایسه مزیتهای بکارگیری پهپادها نسبت به هلیکوپتر ها و هواپیماهای سبک:

هزینه : هزینه بکارگیری و پرواز برای یک هواپیما یا هلیکوپتر بسیار گران میباشد بطوری که طبق آخرین طعرفه سازمان نقشه برداری هزینه پرواز هواپیمای سبک از مبدا تا مقصد و مدت انجام عملیات مورد نظر محاسبه می گردد و برای هر ساعت مبلغ شصت میلیون ریال برای هر ساعت می باشد و این در حالی لست که هزینه پرواز یک پهپاد فقط هزینه انتقال پهباد به محل ماموریت میباشد که بسیار ناچیز است این امر در هزینه نگهداری ، تعمیر و تامین قطعات بیشتر به پشم می آید.

امنیت پرواز: هواپیما ها و هلیکوپترها به دلیل بزرگ بودن و همچنین هدایت توسط خلبان در صورت بروز حادثه تلفات جانی و مالی بسیار زیادی در پی دارند در صورتی که سقوط یک پهپاد مخاطرات جانی به دنبال ندارد.

قیمت : قیمت یک هواپیمای سبک بالای چهارمیلیارد میباشد در حالی که قینت تمام شده یک پهپاد از بیست میلیون ریال شروع میشود.

کارایی : پرواز یک هواپیمای سبک یا هلیکوپتر نیاز به باند پرواز و یا محل مناسب میباشد در حالی که یک پهپاد میتواند از هز مکانی به پرواز در آید.

سرعت عمل: جثه کوپک پهپاد سرعت بکارگیری و قدرت مانور بیشتری برای پرواز در شرایط مختلف را به کاربر میدهد که این امر در هواپیماها و هلیکوپترها محدود است.

با توجه به قابلیتهای فراوان پهپادها در مواردی چون دیدبانی و تصویر برداری هوایی لزوم بکارگیری این ابزار قدرتمند در بخشهای مختلف جهت اجرای ماموریتهایی سریع ، ارزان و ایمن احساس می شود. امروزه در برخی از کشورها نظیر فرانسه نقشه برداری ، ماموریتهای شناسایی و کنترل ترافیک پلیس ، مدیریت بحران آتش نشانی و محیط زیست ، کنترل ساخت و ساز های شهرداری ها ، کنترل و نظارت دکلهای برق و مخابرات و توربینهای بادی ، کنترل و نظارت خطوط انتقال آب و نفت و گاز و برق ، کنترل و نظارت تاسیسات نفتی دریایی ، بازرسی سد ها و صدها کاربرد دیگر توسط پهپاد ها انجام میشوند و این روند به سرعت در سایر کشورها در حال توسعه است و این بستر بکر در ایران هنوز به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است که با اطلاع رسانی و بازاریابی منسجم میتوان بازار خوبی در ایران برای این محصول ایجاد نمود.

MrGIS.IR
0نظرات توسط

سیستم اطلاعاتی محاسبات یوبی کیوتس Ubiquitous computing)که در ایران با عنوان رایانش فراگستر شناخته می شود، یک مفهوم در مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر است، که در آن محاسبات در هر مکان و زمانی انجام می گردد. برعکس محاسبات رایانه های رومیزی، محاسبات فراگیر در هر وسیله و هر مکان و هر فرمتی قابل انجام هستند. در این تکنولوژی، تعامل کاربر با کامپیوتر در شکل های مختلفی مانند لب تاب ها، تبلت ها و اشیاء روزمره از یک یخچال گرفته تا یک جفت عینک انجام می شود.

رایانش فراگستر در رنج وسیعی از موضوعات تحقیقاتی از جمله رایانش توزیع شده، رایانش موبایل، رایانش مکان، شبکه تلفن همراه، شبکه های سنسور ها، تعامل انسان با کامپیوتر و هوش مصنوعی وجود دارند.

 سامانه های اطلاعات جغرافیایی فراگستر (UbiGIS)، سیستم های اطلاعات جغرافیایی می باشد که در هر مکان و هر زمان به کاربران یا سیستم، از طریق وسایل ارتباطی خدمات GIS ارائه می دهند.  

GIS فراگستر شامل یک سری از مفاهیم، شیوه ها و استانداردهای اطلاعات مکانی و جغرافیایی و پردازش برنامه های کاربردی برای استفاده توسط عموم مردم می باشد. شکل زیر به خوبی نحوه عملکرد رایانش فراگستر در حوزه سیستم طلاعات مکانی، ساختار کلی نمایش اطلاعات مکانی به وسیله این تکنولوژی و همچنین ارتباط آنها را به خوبی نشان می دهد.

سیستم اطلاعات جغرافیایی فراگستر

با گسترش علم و تکنولوژی، نسل‌های جدیدی از رایانش به میان آمدند، از اولین کامپیوترها تحت عنوان بزرگ رایانه‌ها تا رایانه‌های رومیزی و حسگرهای کوچک امروزی که در همه اماکن مشاهده می‌شوند. نسل جدید رایانش که با عنوان رایانش فراگستر شناخته می‌شود شامل طیف وسیعی از رایانه‌ها و حسگرهای کوچک موجود در محیط است. از طرفی حجم وسیع اطلاعات و خدمات در دنیای امروزی سبب پیدایش مفاهیمی هم چون ارائه خدمات مکانی هوشمند در هر شرایطی، در هر زمان، هر مکان، با هر وسیله، طی هر شبکه‌ای، برای هر سرویسی و برای هر کاربری گردید. در این میان علوم ژئوماتیک به خصوص GIS با توجه به رابطه نزدیک با فناوری اطلاعات از این موضوع مستثنا نبودند و باعث ایجاد مفاهیم سیستم اطلاعات مکانی فراگسترUbiquitous GIS)  (شدند.

یکی از مباحث مهم در سیستم‌های اطلاعات مکانی نوع نمایش و بصری سازی اطلاعات و تعامل با محیط نقشه‌ها و مدل ها می‌باشد. بنابراین از اهداف بصری سازی فراگستر، نمایش اطلاعات بصورت هوشمندانه و طبیعی با در نظر گرفتن عناصر فراگستر و افزایش انطباق محیط مجازی با فضای حقیقی است، از طرفی در یک بصریسازی فراگستر، کاربر نیاز دارد به صورت کاملا طبیعی و نزدیک به حالت موزون انسانی بطور مستقیم درخواست خود را ارائه دهد. در این راستا در محیط‌های GISفراگستر استفاده از حرکات انسان به ویژه دست‌ها می‌تواند روشی مناسب برای تعامل به خصوص در فضای سه بعدی باشد. 

در تصویر زیر ترکیب دنیای مجازی، دنیای واقعی و نمایش اطلاعات فراگستر را در بستر مکان را به خوبی می توان ملاحظه کرد.

محیط GIS فراگستر

محیط GIS فراگستر-2

علاوه بر نوع تعامل در بصریسازی فراگستر، استفاده از عناصر فراگستر و مفاهیمی چون سطح جزییات برای انطباق بصری سازی با محیط واقعی و کاهش حجم پردازش برای تعامل مناسب‌تر مورد توجه است.

MrGIS.IR
0نظرات توسط

کاربری اراضی شامل انواع بهره برداری از زمین به منظور رفع نیازهای گوناگون انسان است. نقشه های پوشش سطح زمین، نمایی واقعی از پدیده زیستی و فیزیکی موجود در سطح زمین مثل پوشش گیاهی، آب، بیابان، یخ، برف و پدیده های ایجاد شده توسط انسان است  اطلاع از نسبت کاربریها/پوشش اراضی در یک محیط طبیعی و نحوه تغییرات آن در گذر زمان یکی از مهمترین موارد در برنامه ریزی ها میباشد. با اطلاع از نسبت تغییرات کاربری ها در گذر زمان میتوان تغییرات آتی را پیش بینی نموده و اقدامات مقتضی را انجام داد. در حال حاضر تکنولوژی سنجش از دور بهترین وسیله برای پایش تغییرات محیطی و استخراج پوشش/کاربری های اراضی بوده که بیشترین سرعت و دقت را دارد. با استفاده از دادههای چند زمانه سنجش از دور با کمترین زمان و هزینه میتوان نسبت به استخراج کاربریهای اراضی اقدام نموده و سپس با مقایسه آن در دوره های زمانی مختلف نسبت تغییرات را ارزیابی نمود. طبقه بندی تصاویر رقومی ماهوارهای یکی از مهمترین روش ها برای استخراج اطالعات کاربردی محسوب میشود. طبقه بندی تصاویر رقومی ماهوارهای با استفاده ازر دو روش امکانپذیر است. روش پیکسل که پایه طبقه بندی ارزشهای عددی تصاویر میباشد و روش جدید که علاوه  بر ارزشهای عددی از اطلاعات مربوط شیءگرا به محتوا و بافت و زمینه نیز در فرایند طبقه بندی تصاویر استفاده مینماید.

نویسنده : صالح ارخی

دانلود-300x117