Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana. Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana. Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana.

دانلود

6564
0نظرات توسط

Arc GIS 10.6نرم افزاری بسیار آسان برای کاربردهای GIS (سامانه اطلاعات جغرافیایی) است که به کاربران این امکان را می دهد که به سادگی اطلاعات مکانی و داده های توصیفی را برای ایجاد نقشه ها، جداول و نمودارها به کارگیرند و به عبارت دیگر ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات مکانی را فراهم می کند. این نرم افزار یکی از محصولات معروف و قدرتمند شرکت آمریکایی ESRI است که در زمینه سیستم های اطلاعات مکانی کاربرد دارد. نرم افزارArcGIS نرم افزاری بسیار آسان برای کاربردهای GIS است که به کاربران این امکان را می دهد که به سادگی اطلاعات مکانی و داده های توصیفی را برای ایجاد نقشه ها، جداول و نمودارها به کارگیرند و به عبارت دیگر ArcGIS نرم افزاری است که اجازه ساخت یک سیستم کامل اطلاعات مکانی را فراهم می کند. نرم افزار ArcGIS باعث می شود که تجزیه و تحلیل های جغرافیایی ساده، به دست افراد بیشتری، بدون نیاز به اینکه کارشناسان GIS باشند، انجام گیرد. این نرم افزار دارای ۴ ماژول اصلی Arccatalog, Arcmap, Arcscene و Arctoolbox می باشد.

نرم افزار های موجود در مجموعه ی ArcGIS Desktop 10.6:
– ArcGIS License Manager
– ArcGIS Desktop
– ArcGIS Coordinate Systems Data Windows
– ArcGIS Data Interop for Desktop
– ArcGIS Data Reviewer for Desktop
– ArcGIS Desktop BackgroundGP
– ArcGIS SDK for NET Framework
– Database Server Desktop

قابلیت های کلیدی نرم افزار ArcGIS:
– به کارگیری آسان اطلاعات مکانی و داده های توصیفی را برای ایجاد نقشه ها، جداول و نمودارها
– دارای یک رابط گرافیگی ساده و آسان
– ایجاد، ویرایش و حصول اطمینان از کیفیت اطلاعات جغرافیایی شما
– دستکاری داده ها با حداقل تعداد کلیک
– قابلیت نمایش نمودارهای اطلاعاتی
– دارای مجموعه کاملی از ابزارها
– توانایی ساخت مدل های فرایند، اسکریپت ها و یک چارچوب کامل
– داشتن نمونه هایی از داده های آماری قابل استفاده
– سازگار با نسخه های مختلف ویندوز
– و …

 

دانلود

MrGIS.IR
0نظرات توسط

چکیده :

امروزه سیستم های اطلاعات جغرافیایی، برای گردآوری ، ذخیره سازی، بازیابی، بهنگام سازی، تجزیه و تحلیل ، ارائه و نمایش اطلاعات جغرافیایی پدیدار گشته و توسعه یافته اند. در این سیستم ها ، اطلاعات جغرافیایی رکن اصلی بوده و مدیران و برنامه ریزان بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات قادر خواهند بود تا نسبت به اتخاذ تصمیم های بهینه و کارآمد اقدام کنند. اطلاع رسانی و تاثیر عمده آن در تقویت و تحکیم فرآیند تصمیم گیری مدیریتی به بالاترین کارایی در یک سیستم منجر می شود. بنابراین اگر اطلاعات با سرعت و به نحو شایسته در اختیار مدیران قرار گیرد می تواند انان را در تصمیم گیری های درست و مناسب یاری دهد. تامین نشدن این شرایط به خصوص در بخش بهداشت و درمان مشکلات جبران ناپذری را به وجود می آورد. هدف از به کارگیری سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بهداشت، کمک به پیشگیری از وقوع و شیوع بیماری های مختلف از راه بررسی و تحلیل نحوه بروز و شیوع ان ها با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط حاکم بر محیط است. بدین وسیله راهکارهای مناسب مدیریتی برای کنترل امور بهداشتی – درمانی بدست می آید.

واژه های کلیدی : تصمیم گیری سازمانی، سازمان و مدیریت بهداشت و درمان، سیستم اطلاعات جغرافیایی، مدیریت ایمنی از حوادث، مدیریت خدمات بهداشتی

نویسندگان : محمد زارع، پروین شمس زاده، عباس نجاری

دانلود-300x117

MrGIS.IR
0نظرات توسط

چکیده

با توسعه روز افزون شهرها و صنایع ، برنامه ریـزی بـرای احداث زیر ساخت های انرژی برق انجام می پذیرد . بعـد از آن مسیریابی خطوط انتقـال نیـرو و جایـابی بهینـه پسـت هـا و نیروگاه ها آغاز می گردد . لزوم استفاده از ابزار کارآمد جهـت شناسایی پهنه بندی ها و تو پوگرافی منطقه و ایجاد لا یـه هـای ضروری مورد نظر بر روی نقشه ها ی رقومی (دیجیتـایز )شـده صنعت بـرق، مهمتـرین خواسـته طراحـان اسـت کـه تـاکنون بصورت محدود در بستر نرم افزار GIS تامین گردیده است . البته مسائل بسیاری مانند افزایش حجـم دیتـای ورودی ایـن نرم افزار که موجب کند شدن عملکرد رایانه ها حـین اجـرای آن می شود و همچنین کمبود دیتا و عدم بروز رسـانی مـنظم، از جمله مشکلات پیش رو است . پیشرفت نرم افزارهای تحت وب نقشـــه ومســـیر یـــاب هـــای رقـــومی ، OnlineGis وOnlineMap، ساخت انواع سـخت افزارهـای مفیـد و ویـژه خطوط انرژی مانند: Smartgrid Blackbox ، همگـی موجـب دسترسی آسانتر کاربران به امکاناتی نظیر نرم افزار کـره زمـین گوگل (GoogleEarth ) می شود، و غالباً بصـورت رایگـان در اختیار کار بران سراسر دنیا قرار گرفته است . در این مقالـه بـه شرح و معرفی ابزارها وکاربردهای این نـرم افـزار در صـنعت برق می پردازیم .

واژه های کلیدی : کره زمین  گوگل(GoogleEarth)، برنامه ریزی، Smartgrid Blackbox ، OnlineGis

نویسندگان : محمد جزینی، مهدی جزینی، سجاد دادفر، یاسر ابلاغی، محسن کامرانی، محسن جزینی 

دانلود-300x117

MrGIS.IR
0نظرات توسط

چکیده

آشکارساختن تغییرات یکی از نیازهای اساسی در مدیریت و ارزیابی منابع طبیعی است. بنابراین نقشه تغییرات کاربری را که نتیجه فرایند آشکارسازی تغییرات میباشد، میتـوان بـراسـاس تـصاویر چنـد زمانه سنجش از دور تهیه کرد. لازم به ذکر است که روش های متفاوت و گوناگونی برای آشکارسازی تغییرات و تحولات کاربری ها ارائه شده است. در این تحقیق تغییرات، تحولات کاربری و پوشش اراضی منطقه اصفهان با استفاده از تصاویر سنجنده TM ماهواره لندست اخذ شد؛ سپس در سال های ۱۹۹۸و ۱۹۹۰ پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی بـا بهـره گیـری از روشـهای پیشرفته ارزیابی شد. در مرحله اول تصاویر یاد شـده بـا اسـتفاده از الگوریتم هـای مناسـب از لحـاظ هندسی و رادیومتریک تصحیح شدند؛ آنگاه نمونه های آموزشی به صورت فازی در ده کلاس کـاربری و پوشش بهوسیله نرمافزار Idrisi ایجاد شدند. سـپس هـر تـصویر بـه طـور جداگانـه بـا اسـتفاده از الگوریتم حداکثر مشابهت طبقه بندی شد. در مرحله بعد تصاویر طبقه بندی شده به کمک روش مقایـسه پس از طبقه بندی مقایسه شدند. نتایج بهدست آمده نشاندهنده تغییر وسیع کاربری اراضی کشاورزی مجاور شهر اصفهان به منطقه مسکونی در طول هشت سال میباشد. دراین صورت توصیه مـیشـود مدیران و برنامه ریزان به نظارت هر چه بیشتر بر روند تخریب اراضی کشاورزی در این منطقه توجـه کنند.

واژه های کلیدی :  سنجش از دور، آشکارسازی تغییرات، کاربری و پوشش اراضی، لندست، اصفهان

نویسندگان : حمیدرضا ربیعی، پرویز ضیائیان،  عباس علی محمدی

دانلود-300x117

MrGIS.IR
0نظرات توسط

چکیده 

در سالهای اخیر، تقاضا برای استفاده از مدل سه بعدی شهری به شدت رو به افزایش بوده است. مدل سه بعـدی ساختمان ها امروزه در کاربردهایی نظیر طراحی و برنامه ریزی شهری، مـدیریت بحـران، سیسـتم هـای اطلاعـات مکانی، توریسم، ارتباطات و غیره مورد استفاده قرار میگیرد. پژوهش های زیادی بر روی مدلسازی سـاختمانهـا در سالهای اخیر انجام گرفته است. عواملی چون وجود درختان مرتفع، هم ارتفاع و یا بلندتر از ساختمان هـا ، در نزدیکی مناطق مسکونی و همچنین وجود ساختمان های با مساحت کوچک در کنار نواحی با پوشش گیـاهی بـا مساحت بالا باعث اشکال در فرایند استخراج و مدلسازی ساختمان ها میشوند. مدلسازی ساختمان به طور کلـی شامل دو مرحله ی اصلی؛ استخراج ساختمان و مدلسازی ساختمان است. در این تحقیق برای استخراج ساختمان از روشی ابتکاری استفاده شده است که ابر نقاط لیدار را در سه نمای مختلف در نظر گرفته و بـا کمـک مثلـث بندی دلونی و با استفاده از تفاوت های ارتفاعی و مسطحاتی نقاط، ساختمان هـا را اسـتخراج و از درختـان جـدا کرده است. در ادامه با استفاده از نقاط در دو لایه ارتفاعی، سقف ساختمان و سپس دیوارها مدلسازی شـده و در نهایت با ترکیب این دو، مدل نهایی ساختمان شکل میگیرد. در انتها نتایج حاصل از مدلسـازی سـاختمان هـای انتخابی ارائه شده است.

واژه های کلیدی :  مدل سه بعدی ساختمان، ابر نقاط لیدار، مثلث بندی دلونی.

نویسندگان : محسن رضائی، حسین عارفی، مریم سجادیان

دانلود-300x117

MrGIS.IR
0نظرات توسط

 تاریخچه و علت پیدایشGPS

چرا وزرات دفاع امریکا اقدام به ایجاد سیستم GPS نمود؟!! ..

درروزهای انتهائی مسابقه تسلیحاتی، توانائی هدفگیری تأسیسات موشـکی جمـاهیر سوسیالیسـتی شوروی درخاک شوروی ودرسکوهای موشکها، که بتواندبادقتی بسیارزیادی انجام شـوداین امکـان را به نیروهای امریکائی میدادتا تعادل قدرت رادراین مسابقه تسلیحاتی، بسودخودرقم بزنند. برای هدفگیری تأسیسات موشکی دشمن، لازم بود تا محل اسـتقراردقیق سـایت موشـکی خـودی دقیقاَ قابل تایین باشد. این عمل برای سایتهای موشکی مستقردرخشـکی کاردشـواری نبـود، امـااگر قراربود که چنین حمله موشکی ازدریا و یا ازطریق زیردریائی ازاعماق دریـا انجـام شـود، ایـن امربـا اشکال مواجه میشد. ازاین رو تعیین وحفظ موقعیت دقیق سایت موشکی خودی نسبت به هرنقطـه درروی کره زمین منجربه ایجاد سیسـتم تعیـین موقعیـت جهـانی (Global Positioning System (GPS گردید.

دانلود-300x117

MrGIS.IR
0نظرات توسط

توتال استیشن با طراحى ساده براى کارهاى روزمره نقشه بردارى

Elta R 55 , 45 , 50

سری(Trimble 3305 / 3303 / 3306 )

اىن سرى ازدوربین الکترونیک توتال استیشن براى کارهاى عادى و روزمره نقشه بردارى طراحى شده است نه تنها براى ژئودزىن ها و نقشه برداران بلکه براى مصرف کنندگانیکه در کارگاههاى ساختمانى کار مى کنند به خوبى قابل استفاده مى باشد. نتاىج اندازه گیرى به سادگى قابل دسترس وبدور از هر گونه خطاى اتفاقى مى باشد. نرم افزارهاى دستگاه کاملاانعطاف پذىرومطابق سلیقه همه کاربران است و درهر سیستم مختصات (سیستم مختصات جهانى و محلى ) قابلیت انجام کار را دارد.

نکات مهم در مورد اىن سرى دوربینها:

– طرىقه اندازه گیرى طول : به صورت محاسبه اختلاف فازموج

– برد طولیابى : براى ۴۵ R Elta ١۵٠٠ متر با یک منشور   (Ttimbel3303 ) براى  ۵۵/۵۰ R Elta ١٣٠٠ متر با یک منشور   (Ttimbel3306 )

اندازه گیرى زاویه : در اندازه گیرى زاوىه افق (Hz) و قائم (V ) به صورت الکترونیکى داراى ۴ واحد اندازه گیرى زاوىه مى باشد: mil , Gon , Deg , DMS

– خطا ها: به طور خود کارمیزان خطاهاى محوردیدگانى وخطاى اندکس را مشخص مینماید.

– صفحه نمایش : صفحه نمایش دیجیتالى با توانائى نماىش ٣٢×١٢٨ سلول در هر مرحله از نماىش داده ها صفحه طبق سلیقه کاربر و روشنائى جهت کار در شب و مناطق تارىک مانند تونل.

– شارژ باترى : سرىع و درهنگام کار مدت زمان طولانى کار میکند اىن مدت زمان براى اندازه گیرى ١٠٠٠ زاویه وطول ، هنگام اتمام شارژ پس از حدود ىک ساعت پر میشود.

– حافظه وانتقال اطلاعات : از مبدل ۲۳۲C RS جهت انتقال اطلاعات از دوربین به راىانه وعکس استفاده میشود،ضمن اینکه داراى حافظه داخلى به صورت ١٩٠٠ خط داده است.

دانلود-300x117

MrGIS.IR
0نظرات توسط

چکیده :

رودخانه ها همواره در پیدایش، تکامل و توسعه تمدن ها و جوامع بشری نقش قابل توجهی داشته اند. در طول مسیر یک رودخانه ارگان های مختلف به منظورهای متفاوت سازه های طولی و عرضی احداث می نمایند که این نوع سازه ها موجبات تغییرات ریخت شناسی و دینامیکی رودخانه را فراهم میآورند. در این تحقیق، اثر سازه های عرضی احداث شده روی رودخانه باراجین واقع در استان قزوین بر روی پهنه سیلاب و نیز کاربری های حاشیه این رودخانه مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور پس از تهیه نقشه های توپوگرافی و نیز کاربری اراضی، پلان و پروفیل طولی و عرضی رودخانه مورد مطالعه استخراج گردید. در گام بعد هیدروگراف های سیل با روش های مختلف از جمله SCS در دوره بازگشت های مختلف تعیین و دبی اوج سیلاب ها برآورد گردید. در مرحله بعد با استفاده از نتایج عملیات نقشه برداری اطلاعات هندسی رودخانه و سازههای عرضی واقع بر آن جمعآوری گردید. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق ترکیب نرم افزار HEC-RAS و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) بوده که از جمله نرم افزارهای متداول در زمینه مهندسی رودخانه میباشند. در این مرحله نقشه های پهنه بندی سیل در دوره بازگشت های مختلف و برای حالتهای با اعمال سازه ها و بدون اعمال سازه ها تهیه گردید. سپس با نتایج به دست آمده مقایسه صورت پذیرفت. نتایج حاصل نشان دهنده دقت بالای ترکیب سامانه اطلاعات جغرافیایی و نرم افزار هیدرولیکی HEC-RAS در استخراج پهنه سیلاب و مدلسازی رودخانه میباشد.

واژه های کلیدی :  سازه های عرضی، پهنه سیلاب، سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS).

نویسندگان : مرتضی بختیاری  ، سید محمود کاشفیپور و سید امین اصغری پری.

دانلود-300x117

MrGIS.IR
0نظرات توسط

اساس استفاده از سنجش از دور در آبیاری و زهکشی

کاربرد فن سنجش از دور(RS ) در مطالعات مختلف مرتبط با آبیاری و زهکشی دارای سه مبنای عمده به شرح زیر می باشد . لازم است هر یک از موارد زیر به صورت جداگانه یا با هم برای کاربرد هایی که در بخش بعد ذکر می شوند برداشت گردند .

الف – روندیابی فعالیت های آبیاری و زهکشی در سطوح وسیع

ب – شناسایی نوع ومیزان عملکرد محصولات و خطرات شوری اراضی

ج – تهیه نقشه مزارع ، مرز واحد ها و جنبه های حقوقی

برای دسته الف ، برداشت تصاویر تکراری مورد نیاز است ، دسته دوم بر مبنای تصاویر چند طیفی که برای پایش منابع زمینی پیش بینی شده است استوار است و جهت تهیه موارد دسته (ج) بایستی تصاویر با دقت بالا تهیه شوند تا شناسایی عوارض زمینی کوچک نیز امکان پذیر باشند . شایان ذکر است که تصاویر ماهواره ای همیشه ورودی سیستم های اطلاعات جغرافیایی را تشکیل می دهند ، بدین معنی که پس از برداشت تصاویر ماهواره ای ، آنها در GIS ذخیره ، پردازش و مورد استفاده قرار خواهند گرفت .

دانلود-300x117

ترجمه و تدوین : کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

MrGIS.IR
0نظرات توسط

فورترن (FORTRAN مخفف FORmula TRANslation) زبان برنامه‌نویسی مفسری است (ایستای کامپایل شده). زبان برنامه‌نویسی فورترن زبانی ساده و محاسباتی است و پروژه‌های بسیاری از رشته‌های فنی مهندسی به کمک این زبان نوشته و اجرا شده‌است.

این زبان در دهه۱۹۵۰ در شرکت آی‌بی‌ام توسط ۲۵ نفر از دانشمندان برجستهٔ رایانه به سرپرستی جان بکوس (John Backus) طراحی شد. فورترن اولین زبان برنامه نویسی سطح بالا است. نسخه‌های اخیر فورترن بر خلاف نسخه‌های قدیمی دارای قابلیت‌های شی‌گرایی هستند. فورترن دومین زبانی بود که از سوی انسی (ANSI) استاندارد شد تکامل آن را می‌توان در نسخه‌های پرشمار بعدی آن دید (فورترن ۶۶، فورترن۷۷، فورترن ۹۰، فورترن۹۵ و فورترن ۲۰۰۳). در فورترن سازگاری میان هر نسخه با نسخه پیشین هم‌چنان حفظ شد. از نسخه‌های جدید آن می‌توان به ویژوال فرترناشاره کرد.

فورترن نخستین زبان برنامه‌نویسی سطح بالا است. این زبان دهه‌هایی چند پرکاربردترین زبان رایانه‌ای در زمینه فیزیک و اقتصادسنجی بود. فورترن اکنون نیز به‌صورت گسترده در محاسبات علمی و محاسبات عددی بکار برده می‌شود.

از مزیت‌های فورترن «تعریف متغیر در این زبان» است. در فرترن مانندسایر زبان‌های سطح بالا مثل پاسکال یا سی، صحیح یا اعشاری بودن متغیر باید تعریف شود. البته در این زبان به طور قراردادی متغیرهایی که با یکی از حروف زیر آغاز میشوند صحیح فرض می‌شوند و سایر متغیرها اعشاری در نظر گرفته می‌شوند.

دانلود-300x117