Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana. Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana. Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana.

Author Archives: فریبا دستجردی

MrGIS.IR
0نظرات توسط

چکیده :

امروزه سیستم های اطلاعات جغرافیایی، برای گردآوری ، ذخیره سازی، بازیابی، بهنگام سازی، تجزیه و تحلیل ، ارائه و نمایش اطلاعات جغرافیایی پدیدار گشته و توسعه یافته اند. در این سیستم ها ، اطلاعات جغرافیایی رکن اصلی بوده و مدیران و برنامه ریزان بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات قادر خواهند بود تا نسبت به اتخاذ تصمیم های بهینه و کارآمد اقدام کنند. اطلاع رسانی و تاثیر عمده آن در تقویت و تحکیم فرآیند تصمیم گیری مدیریتی به بالاترین کارایی در یک سیستم منجر می شود. بنابراین اگر اطلاعات با سرعت و به نحو شایسته در اختیار مدیران قرار گیرد می تواند انان را در تصمیم گیری های درست و مناسب یاری دهد. تامین نشدن این شرایط به خصوص در بخش بهداشت و درمان مشکلات جبران ناپذری را به وجود می آورد. هدف از به کارگیری سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بهداشت، کمک به پیشگیری از وقوع و شیوع بیماری های مختلف از راه بررسی و تحلیل نحوه بروز و شیوع ان ها با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط حاکم بر محیط است. بدین وسیله راهکارهای مناسب مدیریتی برای کنترل امور بهداشتی – درمانی بدست می آید.

واژه های کلیدی : تصمیم گیری سازمانی، سازمان و مدیریت بهداشت و درمان، سیستم اطلاعات جغرافیایی، مدیریت ایمنی از حوادث، مدیریت خدمات بهداشتی

نویسندگان : محمد زارع، پروین شمس زاده، عباس نجاری

دانلود-300x117

MrGIS.IR
0نظرات توسط

چکیده

با توسعه روز افزون شهرها و صنایع ، برنامه ریـزی بـرای احداث زیر ساخت های انرژی برق انجام می پذیرد . بعـد از آن مسیریابی خطوط انتقـال نیـرو و جایـابی بهینـه پسـت هـا و نیروگاه ها آغاز می گردد . لزوم استفاده از ابزار کارآمد جهـت شناسایی پهنه بندی ها و تو پوگرافی منطقه و ایجاد لا یـه هـای ضروری مورد نظر بر روی نقشه ها ی رقومی (دیجیتـایز )شـده صنعت بـرق، مهمتـرین خواسـته طراحـان اسـت کـه تـاکنون بصورت محدود در بستر نرم افزار GIS تامین گردیده است . البته مسائل بسیاری مانند افزایش حجـم دیتـای ورودی ایـن نرم افزار که موجب کند شدن عملکرد رایانه ها حـین اجـرای آن می شود و همچنین کمبود دیتا و عدم بروز رسـانی مـنظم، از جمله مشکلات پیش رو است . پیشرفت نرم افزارهای تحت وب نقشـــه ومســـیر یـــاب هـــای رقـــومی ، OnlineGis وOnlineMap، ساخت انواع سـخت افزارهـای مفیـد و ویـژه خطوط انرژی مانند: Smartgrid Blackbox ، همگـی موجـب دسترسی آسانتر کاربران به امکاناتی نظیر نرم افزار کـره زمـین گوگل (GoogleEarth ) می شود، و غالباً بصـورت رایگـان در اختیار کار بران سراسر دنیا قرار گرفته است . در این مقالـه بـه شرح و معرفی ابزارها وکاربردهای این نـرم افـزار در صـنعت برق می پردازیم .

واژه های کلیدی : کره زمین  گوگل(GoogleEarth)، برنامه ریزی، Smartgrid Blackbox ، OnlineGis

نویسندگان : محمد جزینی، مهدی جزینی، سجاد دادفر، یاسر ابلاغی، محسن کامرانی، محسن جزینی 

دانلود-300x117

MrGIS.IR
0نظرات توسط

چکیده

آشکارساختن تغییرات یکی از نیازهای اساسی در مدیریت و ارزیابی منابع طبیعی است. بنابراین نقشه تغییرات کاربری را که نتیجه فرایند آشکارسازی تغییرات میباشد، میتـوان بـراسـاس تـصاویر چنـد زمانه سنجش از دور تهیه کرد. لازم به ذکر است که روش های متفاوت و گوناگونی برای آشکارسازی تغییرات و تحولات کاربری ها ارائه شده است. در این تحقیق تغییرات، تحولات کاربری و پوشش اراضی منطقه اصفهان با استفاده از تصاویر سنجنده TM ماهواره لندست اخذ شد؛ سپس در سال های ۱۹۹۸و ۱۹۹۰ پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی بـا بهـره گیـری از روشـهای پیشرفته ارزیابی شد. در مرحله اول تصاویر یاد شـده بـا اسـتفاده از الگوریتم هـای مناسـب از لحـاظ هندسی و رادیومتریک تصحیح شدند؛ آنگاه نمونه های آموزشی به صورت فازی در ده کلاس کـاربری و پوشش بهوسیله نرمافزار Idrisi ایجاد شدند. سـپس هـر تـصویر بـه طـور جداگانـه بـا اسـتفاده از الگوریتم حداکثر مشابهت طبقه بندی شد. در مرحله بعد تصاویر طبقه بندی شده به کمک روش مقایـسه پس از طبقه بندی مقایسه شدند. نتایج بهدست آمده نشاندهنده تغییر وسیع کاربری اراضی کشاورزی مجاور شهر اصفهان به منطقه مسکونی در طول هشت سال میباشد. دراین صورت توصیه مـیشـود مدیران و برنامه ریزان به نظارت هر چه بیشتر بر روند تخریب اراضی کشاورزی در این منطقه توجـه کنند.

واژه های کلیدی :  سنجش از دور، آشکارسازی تغییرات، کاربری و پوشش اراضی، لندست، اصفهان

نویسندگان : حمیدرضا ربیعی، پرویز ضیائیان،  عباس علی محمدی

دانلود-300x117

MrGIS.IR
0نظرات توسط

چکیده 

در سالهای اخیر، تقاضا برای استفاده از مدل سه بعدی شهری به شدت رو به افزایش بوده است. مدل سه بعـدی ساختمان ها امروزه در کاربردهایی نظیر طراحی و برنامه ریزی شهری، مـدیریت بحـران، سیسـتم هـای اطلاعـات مکانی، توریسم، ارتباطات و غیره مورد استفاده قرار میگیرد. پژوهش های زیادی بر روی مدلسازی سـاختمانهـا در سالهای اخیر انجام گرفته است. عواملی چون وجود درختان مرتفع، هم ارتفاع و یا بلندتر از ساختمان هـا ، در نزدیکی مناطق مسکونی و همچنین وجود ساختمان های با مساحت کوچک در کنار نواحی با پوشش گیـاهی بـا مساحت بالا باعث اشکال در فرایند استخراج و مدلسازی ساختمان ها میشوند. مدلسازی ساختمان به طور کلـی شامل دو مرحله ی اصلی؛ استخراج ساختمان و مدلسازی ساختمان است. در این تحقیق برای استخراج ساختمان از روشی ابتکاری استفاده شده است که ابر نقاط لیدار را در سه نمای مختلف در نظر گرفته و بـا کمـک مثلـث بندی دلونی و با استفاده از تفاوت های ارتفاعی و مسطحاتی نقاط، ساختمان هـا را اسـتخراج و از درختـان جـدا کرده است. در ادامه با استفاده از نقاط در دو لایه ارتفاعی، سقف ساختمان و سپس دیوارها مدلسازی شـده و در نهایت با ترکیب این دو، مدل نهایی ساختمان شکل میگیرد. در انتها نتایج حاصل از مدلسـازی سـاختمان هـای انتخابی ارائه شده است.

واژه های کلیدی :  مدل سه بعدی ساختمان، ابر نقاط لیدار، مثلث بندی دلونی.

نویسندگان : محسن رضائی، حسین عارفی، مریم سجادیان

دانلود-300x117

MrGIS.IR
0نظرات توسط

 تاریخچه و علت پیدایشGPS

چرا وزرات دفاع امریکا اقدام به ایجاد سیستم GPS نمود؟!! ..

درروزهای انتهائی مسابقه تسلیحاتی، توانائی هدفگیری تأسیسات موشـکی جمـاهیر سوسیالیسـتی شوروی درخاک شوروی ودرسکوهای موشکها، که بتواندبادقتی بسیارزیادی انجام شـوداین امکـان را به نیروهای امریکائی میدادتا تعادل قدرت رادراین مسابقه تسلیحاتی، بسودخودرقم بزنند. برای هدفگیری تأسیسات موشکی دشمن، لازم بود تا محل اسـتقراردقیق سـایت موشـکی خـودی دقیقاَ قابل تایین باشد. این عمل برای سایتهای موشکی مستقردرخشـکی کاردشـواری نبـود، امـااگر قراربود که چنین حمله موشکی ازدریا و یا ازطریق زیردریائی ازاعماق دریـا انجـام شـود، ایـن امربـا اشکال مواجه میشد. ازاین رو تعیین وحفظ موقعیت دقیق سایت موشکی خودی نسبت به هرنقطـه درروی کره زمین منجربه ایجاد سیسـتم تعیـین موقعیـت جهـانی (Global Positioning System (GPS گردید.

دانلود-300x117

MrGIS.IR
0نظرات توسط

توتال استیشن با طراحى ساده براى کارهاى روزمره نقشه بردارى

Elta R 55 , 45 , 50

سری(Trimble 3305 / 3303 / 3306 )

اىن سرى ازدوربین الکترونیک توتال استیشن براى کارهاى عادى و روزمره نقشه بردارى طراحى شده است نه تنها براى ژئودزىن ها و نقشه برداران بلکه براى مصرف کنندگانیکه در کارگاههاى ساختمانى کار مى کنند به خوبى قابل استفاده مى باشد. نتاىج اندازه گیرى به سادگى قابل دسترس وبدور از هر گونه خطاى اتفاقى مى باشد. نرم افزارهاى دستگاه کاملاانعطاف پذىرومطابق سلیقه همه کاربران است و درهر سیستم مختصات (سیستم مختصات جهانى و محلى ) قابلیت انجام کار را دارد.

نکات مهم در مورد اىن سرى دوربینها:

– طرىقه اندازه گیرى طول : به صورت محاسبه اختلاف فازموج

– برد طولیابى : براى ۴۵ R Elta ١۵٠٠ متر با یک منشور   (Ttimbel3303 ) براى  ۵۵/۵۰ R Elta ١٣٠٠ متر با یک منشور   (Ttimbel3306 )

اندازه گیرى زاویه : در اندازه گیرى زاوىه افق (Hz) و قائم (V ) به صورت الکترونیکى داراى ۴ واحد اندازه گیرى زاوىه مى باشد: mil , Gon , Deg , DMS

– خطا ها: به طور خود کارمیزان خطاهاى محوردیدگانى وخطاى اندکس را مشخص مینماید.

– صفحه نمایش : صفحه نمایش دیجیتالى با توانائى نماىش ٣٢×١٢٨ سلول در هر مرحله از نماىش داده ها صفحه طبق سلیقه کاربر و روشنائى جهت کار در شب و مناطق تارىک مانند تونل.

– شارژ باترى : سرىع و درهنگام کار مدت زمان طولانى کار میکند اىن مدت زمان براى اندازه گیرى ١٠٠٠ زاویه وطول ، هنگام اتمام شارژ پس از حدود ىک ساعت پر میشود.

– حافظه وانتقال اطلاعات : از مبدل ۲۳۲C RS جهت انتقال اطلاعات از دوربین به راىانه وعکس استفاده میشود،ضمن اینکه داراى حافظه داخلى به صورت ١٩٠٠ خط داده است.

دانلود-300x117

MrGIS.ir
2نظرات توسط

 مقدمه

سیستم اطلاعات جغرافیایی یا سیستم اطلاعات مکانی مجموعه ای از اجزای داده ها و اطلاعات، سخت افزار، نرم افزار و نیروی تخصصی کاربر می باشد که جهت جمع آوری ، ورود، ذخیره سازی، ارزیابی، بازاریابی، مدیریت ، تجزیه و تحلیل و نمایش داده های توصیفی و مکانی به صورت مرتبط با هم بکار گرفته می شود. GIS در علوم مختلفی مورد استفاده می گیرد. قسمتی از GIS که مربوط به بخش های مختلف مهندسی آب ( هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، هیدرولیک و برنامه ریزی منابع اب) مورد نظر ماست.

مدیران منابع آب از سیستم اطلاعات مکانی برای تجسم و تجزیه و تحلیل داده های هیدرولوژیکی برای انجام وظایفی از قبیل ارزیابی کیفیت آب، برآورد میزان آب در دسترس، برنامه ریزی پیشگیری از سیل، طوفان و درک محیط طبیعی و مدیریت منابع آب بهره می برند. Arc Hydro نقطه شروع برای تجزیه و تحلیل منابع آب با نرم افزار Arc GIS است. برای انجام مطالعات اولیه پروژه های سد سازی و پروژه های هیدرولوژی، داشتن پارامترهای هیدرولوژی و شکل هندسی زمین امری ضروری است.

Arc Hydro که با همکاری صنعت ، دولت و دانشگاه توسعه یافته است، ساختار داده ای در GIS است که داده های هیدرولوژیک را به روش های تصمیم گیری و مدل سازی منابع آب لینک می کند. استفاده ار آرک هیدرو به شما کمک می کند تا مجموعه داده هایی بسازد که بتواند با مدل منابع آب یکپارچه شود مدل داده های Arc Hydro ساختار داده های آب را استاندارد کرده به طوری که داده هار می توان به طور مدارم و کارامد برای حل مشکلات منابع آب در هر مقیاسی استفاده نمود. Arc Hydro  برای شما امکان ساخت مدل داده های خود و ادغام آن با ابزارهای Arc Hydro  فراهم می آورد.

دانلود-300x117

MrGIS.IR
1نظرات توسط

استفاده از داده های سنجش از دور از جمله تصاویر ماهواره ای با توجه به ویژگی های منحصر بفرد آنها مانند استفاده از طیف های مختلف الکترومغناطیسی، دید وسیع و یکپارچه از مناطقی غیر قابل دسترس، پوشش های تکراری برای دستیابی به تداوم مشکلات حاصل، سرعت انتقال و تنوع اشکال داده ها و امکان استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای مختلف سبب توجه روز افزون به این علم درحال پیشرفت شده است. بنابراین می توان از کاربرد های متعدد سنجش از دور به عنوان ابزاری مناسب در مشاهده، ارزیابی، کنترل، نظارت و مدیریت منابع خاکی و آبی، پوشش گیاهی، محیط زیست، اکوسیستم و بلایای طبیعی، استفاده نمود.

خاک و کشاورزی
یکی از کاربردهای مهم علم سنجش از دور، بررسی زمین های کشاورزی و سطح زیرکشت می باشد. با این ابزار می توان زمین های مستعد کشاورزی را شناسایی و مدیریت بهینه ای بر آنها اعمال نمود. با توجه به نیازهای کشور و با استفاده از شاخص های NDVI، نقشه پوشش گیاهی تهیه می گردد. این شاخص از نسبت های بین باندهای حرارتی بدست آمده و یکی از راه های مفید شناخت تغییرات طیف انعکاسی از سطح یک منطقه متأثر از سایه محسوب می گردد. با داشتن تعداد متنوعی از باندها، نسبت های متعددی از آنها را می توان بکار گرفت. روش انتخابی بستگی به خصوصیات عارضه و کاربرد باند دارد. برای مثال نسبت  باند مادون قرمز به باند قرمز برای تشخیص پوشش گیاهی پرپشت و کم پشت قابل استفاده است. به همین نحوه از نظر ریاضی استفاده از ترکیباب رنگی مختلف امکان پذیر است.  برخی از این ترکیب ها برای تفکیک پوشش گیاهی مناسب ترند.
دو نمونه از اینگونه ترکیب ها VI، شاخص های ساده پوشش گیاهی (Simple Vegetation Index) و NDVI یا شاخص تفاضلی نرمال شده پوشش که مخفف آن (Normalized Difference Vegetation Index) هستند. در واقع شاخص های گیاهی از نسبت گیری بین باندها بوجود می آیند. روابط ریاضی بین باندها شامل جمع و ضرب، تفریق و تقسیم باندهای طیفی قابل انطباق می باشد. شاخص­ های مذکور با تراکم برگ همبستگی خوبی را نشان داده لیکن به سه فاکتور ارتفاع و زاویه تابش خورشید، خاک و تاثیرات جوی حساس می باشند. میزان بازتاب پوشش گیاهی در طول موج های مختلف با توجه به نوع پوشش (نوع گونه، بافت، سلامت گیاه و غیره) و نوع خاک زمینه (ماده آلی، خاک مرطوب، نوع بافت و غیره) قابل تغییر می باشد. برای بارزسازی این تعییرات معمولاً از شاخص­ های گیاهی استفاده میگردد. فرمول این شاخص به شرح زیر است:

AWT IMAGE

برای بدست آوردن این شاخص پوشش گیاهی در ماهواره های مختلف از باندهای زیر استفاده می شود:

Landsat MSS
bands ۵ (۰.۶-۰.۷ µm) and ۶ (۰.۷-۰.۸ µm) or ۷ (۰.۸-۱.۱ µm); bands ۲, ۳, and ۴, respectively, for Landsat ۴ and Landsat ۵
Landsat TM — bands ۳ (۰.۶۳-۰.۶۹ µm) and ۴ (۰.۷۶-۰.۹۰ µm)
Landsat ETM — bands ۳ (۰.۶۳-۰.۶۹ µm) and ۴ (۰.۷۵-۰.۹۰ µm)
NOAA AVHRR — bands ۱ (۰.۵۸-۰.۶۸ µm) and ۲ (۰.۷۲-۱.۰ µm)
Terra MODIS — bands ۱ (۰.۶۲-۰.۶۷), ۲ (۰.۸۴۱-۰.۸۷۶)

همچنین با کمک داده های سنجش از دور می توان وجود خزه ها، جلبک ها و حتی تمرکز کلروفیل را در منابع آبی مشاهده نمود: (افزایش میزان کلروفیل سبب کاهش انرژی بازتابی در طول موج آبی و افزایش آن در طول موج سبز می گردد). با استفاده از تصاویر ماهواره ای می تواند موارد ذیل را مورد مطالعه قرار داد:

 • بررسی پوشش گیاهی درمناطق مختلف
 • تهیه نقشه پوشش گیاهی استان ها و مقایسه سالانه آن برای بررسی میزان افزایش و یا کاهش آن
 • تشخیص و تمایز گونه های گیاهی
 • محاسبه سطح زیر کشت محصولات کشاورزی
 • شناسایی مناطق آسیب دیده از آفات گیاهی
 • شناسایی زمین هایی که کاربری آنها از کشاورزی به کاربری های دیگر (ساخت و ساز) تغییر یافته  است.
 • مطالعه تاثیر چگونگی تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین بر سلامتی انسان و تامین غذای آن
 • روند کنترل زمین های شور و تحت خطر شوری
 • شناسایی زمین های مستعد کشت محصولات کشاورزی
 • تشخیص روند آبیاری و زهکشی در سطوح وسیع
 • تهیه نقشه جامع پوشش گیاهی هر منطقه
 • کنترل فرسایش خاک و کویرزدایی
 • شناسایی اراضی ماندابی
 • مطالعه مواد آلی خاک (مخلوطی از بافت های تجزیه شده گیاهی و جانوری) که نقش مهمی در فرآیند های شیمیایی و فیزیک خاک داشته و درنهایت هوموس خاک که نقش مهمی در حاصلخیزی خاک کشاورزی، نگهداری آب و غیره دارد.
 • کمک به مدیریت بهینه مزارع، مدیریت طرح های کلان آبیاری و زهکشی
 • مدیریت پروژه های بزرگ آبیاری و ارزیابی عملکرد آنها
 • بررسی اثراث تغییرات اقلیمی بربخش کشاورزی و آب مناطق
 • مدیریت کمی و کیفی منابع کشاورزی با کمک ابزارهای سنجش از دور
 • کاهش ضایعات کشاورزی
 • شناسایی زمین های که برای افزایش محصول نیاز به مصرف کود دارند

استفاده از علم سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای، ما را در دستیابی به آمایش سرزمین یعنی استفاده بهینه از منابع، امکانات و چگونگی استقرار انسانها در زمینه فعالیت در فضای جغرافیای ملی و منطقه ای سامان می دهد. در رابطه با چگونگی اسکان کشاورزان، افزایش محصولات کشاورزی، برنامه ریزی در صادرات محصولات و در نهایت رسیدن به خود کفایی کشاورزی به سادگی می توان از علم سنجش از دور استفاده بهینه نمود.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

تغییرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی در منطقه مشهد بین سالهای ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۸

MrGIS.IR
0نظرات توسط

 این نرم افزار قابلیت وارد نمودن و ویرایش نقاط
طراحی و ترسیم انواع قوسها شامل قوس های دایره ساده،قوس دایره مرکب،قوس کلوتوئید و…
طراحی پلان مسیر و تشکیل جدول پیاده سازی آن
مدیریت قطعات ملکی
ایجاد مدل رقومی زمین و ترسیم منحنی های میزان
مقطع برداری از روی یک سطح
محاسبه حجم عملیات خاکی بین دو سطح
بر چسب گذاری عوارض و…
از انجایی نرم افزار Autodesk Land در محیط Autocad اجرا میشود تمام قابلیت های نرم افزار Autocad را نیز دارد. دو برنامه الحاقی Autodesk civil design و Autodesk Survey که میتوانند پس از نصب برنامه اصلی نصب گردند،توانایی برنامه اصلی را در زمینه اخذ و پردازش داده های نقشه برداری،راه سازی و محاسبات هیدرولوژی افزایش میدهند. 

نویسنده : افشین قصری

دانلود-300x117

MrGIS.IR
0نظرات توسط

چکیده :

رودخانه ها همواره در پیدایش، تکامل و توسعه تمدن ها و جوامع بشری نقش قابل توجهی داشته اند. در طول مسیر یک رودخانه ارگان های مختلف به منظورهای متفاوت سازه های طولی و عرضی احداث می نمایند که این نوع سازه ها موجبات تغییرات ریخت شناسی و دینامیکی رودخانه را فراهم میآورند. در این تحقیق، اثر سازه های عرضی احداث شده روی رودخانه باراجین واقع در استان قزوین بر روی پهنه سیلاب و نیز کاربری های حاشیه این رودخانه مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور پس از تهیه نقشه های توپوگرافی و نیز کاربری اراضی، پلان و پروفیل طولی و عرضی رودخانه مورد مطالعه استخراج گردید. در گام بعد هیدروگراف های سیل با روش های مختلف از جمله SCS در دوره بازگشت های مختلف تعیین و دبی اوج سیلاب ها برآورد گردید. در مرحله بعد با استفاده از نتایج عملیات نقشه برداری اطلاعات هندسی رودخانه و سازههای عرضی واقع بر آن جمعآوری گردید. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق ترکیب نرم افزار HEC-RAS و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) بوده که از جمله نرم افزارهای متداول در زمینه مهندسی رودخانه میباشند. در این مرحله نقشه های پهنه بندی سیل در دوره بازگشت های مختلف و برای حالتهای با اعمال سازه ها و بدون اعمال سازه ها تهیه گردید. سپس با نتایج به دست آمده مقایسه صورت پذیرفت. نتایج حاصل نشان دهنده دقت بالای ترکیب سامانه اطلاعات جغرافیایی و نرم افزار هیدرولیکی HEC-RAS در استخراج پهنه سیلاب و مدلسازی رودخانه میباشد.

واژه های کلیدی :  سازه های عرضی، پهنه سیلاب، سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS).

نویسندگان : مرتضی بختیاری  ، سید محمود کاشفیپور و سید امین اصغری پری.

دانلود-300x117